Архив на документи за 2021/22 година

Документи съгласно чл. 175 и чл.263 от ЗПУО за 2021/22 година

Финансови документи

Стратегия на училището

План за изпълнение на стратегията на училището

Организация на учебния ден

Правила за прилагане на вътрешната система за осигуряване

на качеството на образование и обучение

Система за взаимодействие между учители, ученици,родители и медицински лица

Индикативен списък на услуги, предоставяни от институции, предоставящи общественни услуги

Стратегия за преждевременно напусналите 2021-2022

Заповед утвърждаване на формите на обучение

План за противодействие на тероризма

Училищен план за действие през 2021-22 година по БДП

План за дейността на училищния координационен съвет 2021-2022

Мерки за ограничаване на риска от разпространението на COVID

Вътрешни правила за защита на лич. данни на СУ 2021-2022


План за работа на училищната комисия за превенция на
противообществените прояви на учениците
2021/2022 учебна година