Проект „Подкрепа за успех“

Проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г.

Заповед на директора за утвърждаване на групите и ръководителите.

Заповед на директора за утвърждаване на групите и ръководителите 2019-2020

Програми и график