Безопасност на движението по пътищата (БДП)

СЕКТОРНА СТРАТЕГИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА (2021 – 2030)

Секторна стратегия за безопасност на движението по пътищата (2021 – 2030)

План за действие 2023 година за безопасност на движението по пътищата на Министерството на образованието и науката

ЗАКОН ЗА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА

Допълнителни разпоредби
Министърът на образованието и науката осигурява чрез съответните учебни планове задължителното изучаване от учениците в системата на средното образование на правилата за движение по пътищата

Актуализирана Система за организация и управление на дейностите, свързани с възпитанието и обучението по безопасност на движението по пътищата (БДП) в системата на предучилищното и училищното образование, съгласно към Заповед № РД09-156/27.01.2023 г.

АДМИНИСТРАТИВНИ АКТОВЕ

Най-добри практики в безопасността на движението по пътищата

Програма за обучение по БДП за V клас

Програма за обучение по БДП за VI клас

Програма за обучение по БДП за VII клас

Програма за обучение по БДП за VIII клас

Програма за обучение по БДП за IX клас

Програма за обучение по БДП за X клас

Модул за обучение по БДП за XI клас

Модул за обучение по БДП за XII клас