Проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

Училището работи по проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ и разполага с технически устройства с които да подпомогне нуждаещите се ученици по време на ОРЕС.