ДЗИ и НВО

 

Дати за провеждане на държавните зрелостни изпити/задължителните
държавни изпити за придобиване на професионална квалификация, както
следва:

Сесия май – юни

 • Задължителен държавен зрелостен изпит по български език и литература – 17 май
  2024 г., начало 08,30 ч.
 • Втори задължителен държавен зрелостен изпит/задължителен държавен изпит за
  придобиване на професионална квалификация (в частта му по теория на професията)
  – 20 май 2024 г., начало 08,30 ч.
 • Допълнителни държавни зрелостни изпити по желание на ученика – в периода 22
  май – 31 май 2024 г.

 

Сесия август – септември

 • Задължителен държавен зрелостен изпит по български език и литература – 22 август
  2024 г., начало 08,30 ч.
 • Втори задължителен държавен зрелостен изпит/задължителен държавен изпит за
  придобиване на професионална квалификация (в частта му по теория на професията)
  – 23 август 2024 г., начало 08,30 ч.
 • Допълнителни държавни зрелостни изпити по желание на ученика – в периода 26 –
  30 август 2024 г.

Дати за провеждане на изпитите от националните външни оценявания, както
следва:

VІІ клас

Български език и литература – 19 юни 2024 г., начало 09,00 часа

Математика – 21 юни 2024 г., начало 09,00 часа

Чужд език (по желание на ученика) – 20 юни 2024 г., начало 09,00 часа

Х клас

Български език и литература – 10 юни 2024 г., начало 08,00 часа

Математика – 12 юни 2024 г., начало 08,00 часа

Чужд език (по желание на ученика) – 11 юни 2024 г.:

 • Писмена част:
  • за ниво В1 и В1.1, начало 09,00 часа
  • за ниво А2, начало 09,30 часа
  • за ниво А1, начало 10,00 часа
 • Компонент „ Говорене“ – по график, определен от директора на училището
  в зависимост от нивото.

Информационни технологии за измерване на дигитални компетентности (по желание на
ученика) – 14 юни 2024 г., по график в две сесии – от 9,00 и от 14,30 часа.

За професионалната паралелка :

 • Държавен изпит за придобиване на професионална квалификация /ДИППК/ – теория – 20.05.2024г.
 • Държавен изпит за придобиване на професионална квалификация /ДИППК/ – практика – 04.06.2024 г. – първа група

         05.06.2024 г. – втора група

Дати за явяване на ДЗИ и срокове за подаване на заявления на лица, завършили последния гимназиален клас преди учебната 2021/2022 г. /от минали години/ съгласно заповед №РД09-1807/31.08.2021 г. на министъра на образованиетои науката.:

 • БЕЛ – 17 май 2023 г. – срок за подаване на заявления 06.02. – 21.02.2024 г.;
 • География и икономика в периода 26 – 30 май 2024 г. по реда на допълнителните държавни зрелостни изпити по желание – срок за подаване на заявления 06.02. – 21.02.2024 г.;
 • Държавен изпит за придобиване на професионална квалификация /ДИППК/ – срок за подаване на заявления 06.02. – 21.02.2024 г. Лицата се явяват  по тема от новите Национални изпитни програми на 20 май 2024 г.