Автотранспортна техника

ПРОФЕСИЯ „МОНТЬОР НА ТРАНСПОРТНА
ТЕХНИКА”

СПЕЦИАЛНОСТ „АВТОТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА”:

Средно училище „Желязко Терпешев“ подготвя монтьори. Обучението е 5 години, с прием след завършен VII клас.
Учениците придобиват знания, практически умения и професионално-личностни качества за изпълняване на дейности при техническото обслужване, ремонта и експлоатацията на автотранспортната техника.
В петгодишния срок за обучение се изучават всички учебни предмети от общообразователната подготовка, което позволява кандидатстване във всички висши учебни заведения.
В задължителната професионална подготовка са включени следните учебни предмети: здравословни и безопасни условия на труд, икономика, чужд език по професията, техническо чертане, материалознание, техническа механика, електротехника и електроника, хидравлични и пневматични устройства в транспортната техника, автоматизация, безопасност на движението по пътищата, двигатели с вътрешно горене, автотранспортна техника, експлоатация на автотранспортна техника. Провежда се учебна и производствена практика по: общопрофесионални умения, двигатели с вътрешно горене и автотранспортна техника.
Предвидени са и часове за разширена професионална подготовка.
Завършилите ученици получават:
• Диплома за завършено средно образование, която им дава възможност да полагат кандидатстуденски изпити по всички учебни предмети, във всички висши учебни заведения.
• Свидетелство за втора степен на професионална квалификация по специалността.
• Свидетелство за управление на МПС, категория „В”, след успешно положен изпит пред ИААА – гр.Хасково.
След придобиване на втора степен на професионална квалификация, обучаемият има право да продължи обучението си за придобиване на трета степен на професионална квалификация по същата специалност от професията „Техник по транспортна техника”.
Възможностите за професионална реализация са големи: в транспорта, строителството, търговията, услугите, селското и горското стопанство и др.
Знанията и уменията, придобити в училището, са добра основа за продължаващите обучението си ученици по техническите специалности във висшите учебни заведения.