Важно за лица, завършили последния гимназиален клас преди учебната 2021/2022 г. /от минали години/

Съгласно §24, ал.6 от Преходни и Заключителни разпоредби от ЗПУО лицата, които се обучават за придобиване на професионално образование, по тяхно желание МОЖЕ да не полагат втория държавен зрелостен изпит (математика, чужд език, БЗО, ГИ и т.н.) по чл.24, ал.3 от отменения ЗНП, а вместо него в дипломата за средно образование в графата положен втори държавен зрелостен изпит да се впише средноаритметичната оценка от оценките от държавните изпити за придобиване на професионална квалификация.

Напомням, че преди всяка изпитна сесия лицата могат да правят нов избор за определяне на двата ДЗИ.

Дати за явяване на ДЗИ и срокове за подаване на заявления на лица, завършили последния гимназиален клас преди учебната 2021/2022 г. /от минали години/ съгласно заповед №РД09-1807/31.08.2021 г. на министъра на образованиетои науката.:

  • БЕЛ – 18 май 2022 г. – срок за подаване на заявления 03.02. – 18.02.2022 г.;
  • Математика, чужд език, БЗО, ГИ и т.н. в периода 26 май – 3 юни 2022 г. по реда на допълнителните държавни зрелостни изпити по желание – срок за подаване на заявления 03.02. – 18.02.2022 г.;
  • Държавен изпит за придобиване на професионална квалификация /ДИППК/ – срок за подаване на заявления 03.02. – 18.02.2022 г. Лицата се явяват  по тема от новите Национални изпитни програми на 20 май 2022 г.

§24, ал.6 от Преходни и Заключителни разпоредби от ЗПУО

§ 24. (1) Учениците, които през учебната 2016 – 2017 г. постъпват в І и в V клас, учениците, които през учебната 2017 – 2018г., учебната 2018 – 2019 г. и учебната 2019 – 2020 г. постъпват в І, в Vи в VІІІ клас, както и учениците, които през учебната 2020 – 2021 г.постъпват в VІІІ клас, се обучават по училищни учебни планове и учебни програми, утвърдени при условията и по реда на този закон.

(2) През учебните години по ал. 1 учениците, извън посочените в ал. 1, се обучават и завършват обучението по училищни учебни планове и учебни програми, утвърдени при условията и по реда на отменените Закон за народната просвета и Закон за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план. Училищните учебни планове на учениците, които се обучават за придобиване на професионално образование, се изменят, като учебното време за учебните предмети от професионална подготовка в ХІ и ХІІ клас се разпределя само в годишен брой часове……………..

 (5) Учениците по ал. 2 придобиват средно образование при  условията и по реда на чл. 24 от отменения Закон за народната просвета. Съдържанието на дипломата за средно образование, която получават тези ученици, се определя с държавното образователно изискване по чл. 16, т. 10 от отменения Закон за народната просвета.

(6) Учениците по ал. 2, които се обучават за придобиване на професионално образование, по тяхно желание може да не полагат втория държавен зрелостен изпит по чл. 24, ал. 3 от отменения Закон за народната просвета, а вместо него в дипломата за средно образование в графата за положен втори държавен зрелостен изпит се вписва средноаритметичната оценка от оценките от държавните изпити за придобиване на професионална квалификация.

§ 25. (1) Лице, което преди влизането в сила на закона е завършило успешно последния клас от училищното обучение, но не се е явило или не е положило успешно съответните изпити, предвидени за придобиване на средно образование или на средно професионално образование, след влизането в сила на този закон придобива средно образование след успешно полагане на държавни зрелостни изпити и/или на държавен изпит за придобиване на професионална квалификация.

(2) Броят и учебните предмети, по които се полагат държавните зрелостни изпити по ал. 1, се определят от юридическите актове, действали към момента на придобиване на правото за явяване на съответните изпити.

(3) Лице по ал. 1, което преди влизането в сила на закона е завършило успешно последния клас от училищното обучение, но не е положило успешно съответните изпити за професионална квалификация, предвидени за придобиване на средно образование, след влизането в сила на този закон придобива средно образование след успешно полагане на държавния изпит по чл. 134, ал. 3, а до провеждането на държавните зрелостни изпити по този закон – по чл.24, ал. 3 от отменения Закон за народната просвета.

(4) Успешно положените преди влизането в сила на закона изпити, необходими за придобиване на средно образование или средно професионално образование, се признават независимо от вида на изпита и учебното съдържание, върху които те са положени, и лицето полага държавни зрелостни изпити, съответно държавни изпити за придобиване на квалификация по професия, по останалите учебни предмети, съответно за същата професия, върху учебното съдържание, предвидено за изучаване към момента на явяването като общообразователна подготовка, съответно професионална подготовка.

(5) Ако учебните предмети, по които е предвидено полагане на изпити по ал. 1, не съответстват на учебните предмети по чл. 134, ал. 2 и чл. 135, ал. 1, съответно по чл. 24, ал. 3 от отменения Закон за народната просвета – до провеждане на държавните зрелостни изпити по този закон, учебният предмет, по който лицето ще полага държавен зрелостен изпит, се определя при условията и по реда, определени с държавния образователен стандарт за оценяването на резултатите от обучението на учениците.

(6) Ако лицето се е обучавало за придобиване на квалификация по професия, която не е включена в Списъка за професиите за професионално образование и обучение, държавните изпити по ал. 3 се провеждат за професия, определена при условията и по реда на ал. 5.

(7) Държавните зрелостни изпити се организират и провеждат при условията и по реда на допълнителните държавни зрелостни изпити, съответно по чл. 24, ал. 4 от отменения Закон за народната просвета – до провеждането на държавните зрелостни изпити по този закон, а държавните изпити за придобиване на квалификация по професия – при условията и по реда на чл. 134, ал. 3.

§ 26. Параграф 25 се прилага съответно и за лице, което преди влизането в сила на закона е започнало обучението си в последния гимназиален клас, но го завършва успешно след влизането в сила на закона.