Относно явяване на задължителния държавен изпит за придобиване на професионална квалификация по Професия „ Монтьор на транспортна техника“, Специалност „ Автотранспортна техника“

By | 07.12.2023

Учениците да подадат заявление до директора, за избор на начина за явяване на задължителния държавен изпит за придобиване на професионална квалификация по Професия „ Монтьор на транспортна техника“, Специалност „ Автотранспортна техника“- писмена работа по изпитна тема или писмен тест, в срок от 06.12.2023г. до 13.12.2023г.          

Учениците не могат да променят направения избор за начина за явяване на изпита в изпитните сесии на една и съща учебна година.