Прием за учебната 2017/2018

By | 04.10.2017

СУ „Желязко Терпешев”, гр. Любимец, ОБЛ. ХАСКОВО

приема за учебната 2017/2018 година младежи и девойки по следните специалности:

Прием в ОСМИ клас – след завършен 7 клас:

  • Профилирана паралелка, профил „Природни науки”

Приемът се извършва въз основа на класиране по бал, който се образува като сбор от удвоения брой точки от НВО по БЕЛ и МАТЕМАТИКА и оценките по Биология и здравно образование и Химия и опазване на околната среда от свидетелството за основно образование преобразувани в точки. Срок на обучение – 5 години.

  • Професионална паралепка със специалност „Автотранспортна техника” и професия „Монтьор на транспортна техника”

Приемът се извършва въз основа на класиране по бал, който се образува като сбор от удвоения брой точки от НВО по БЕЛ и МАТЕМАТИКА и оценките по Български език и литература и математика от свидетелството за основно образование преобразувани в точки. Срок на обучение – 5 години.

Прием в ДЕВЕТИ клас – след завършен 8 клас:

  • Профилирана паралелка, профил „Природни науки”

Приемът се извършва въз основа на класиране по бал, който се образува като сбор от удвоените оценки по Български език и литература и математика от свидетелството за основно образование и средния успех от свидетелството за основно образование. Срок на обучение – 4 години.

  • Професионална паралепка със специалност „Автотранспортна техника” и професия „Монтьор на транспортна техника”

Приемът се извършва въз основа на класиране по бал, който се образува като сбор от удвоените оценки по Български език и литература и математика от свидетелството за основно образование и средния успех от свидетелството за основно образование. Срок на обучение – 4 години. Срок за подаване на документи:

  • за кандидатстващите след 7 клас за първи и втори етап на класиране – от 16.06.2017 г. до 22.06.2017 г.
  • за кандидатстващите след 8 клас за първи етап на класиране – от 03.07.2009 г. до 05.07.2017 г.

Документи се подават:

  • за кандидатстващите след 7 клас – в определените от РУО Училища-гнезда
  • за кандидатстващите след 8 клас – в съответното училище

За справки: 0887 555836 – канцелария; 0886 319306 – директор; е-mail: sou_jt@abv.bg

График за дейностите по приемане на ученици след завършен 7 клас

Училища-гнезда, в които ще се подават заявления за първо и трето класиране за приемане на ученици в осми клас: http://www.ruobg.com/news/read/id/1071

ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА В ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ, В ПРОФИЛИРАНИ И В НЕПРОФИЛИРАНИ ПАРАЛЕЛКИ В СРЕДНИ УЧИЛИЩА И В ПАРАЛЕЛКИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ В СРЕДНИ УЧИЛИЩА, В   IX КЛАС http://www.ruobg.com/files_priem/files_26/plan_priem_1.html                    

Комисията работи по График на дейностите за приемане на ученици след завършен 7 клас, утвърден от министъра на образованието и науката. Работното време на комисията е всеки ден от 08,00 часа до 16,30 часа( събота и неделя от 09,00 часа до 16,30 часа) .  Комисията организира и извършва записването на приетите ученици за съответната специалност след съответния етап на класиране и приема заявления за участие във втори етап на класиране.

График за дейностите по приемане на ученици след завършен 8 клас Училищната комисия по приемане на документи, класиране и записване на ученици в IX клас работи по График на дейностите за приемане на ученици след завършен 8 клас, утвърден от министъра на образованието и науката. Работното време на комисията е всеки ден от 08,00 часа до 16,30 часа. Кандидатите подават следните документи:1. заявление за участие в класиране по образец – Приложение 3.20, утвърден от министъра на образованието и науката, в което се посочват по реда на желанията специалностите от професии;2. копие от свидетелство за завършено основно образование след VIII клас; 3. копие от медицинско свидетелство, удостоверяващо, че съответното обучение не е противопоказно на здравословното състояние на ученика, издадено от общопрактикуващия (личен) лекар на ученика