Възможност за полагане на изпит по учебен предмет, по който вече успешно е положен държавен зрелостен изпит

By | 17.04.2024

Във връзка с писмо № 9105-109/10.04.2024 г. на заместник-министър на образованието и науката д-р Емилия Лазарова ви информираме за следното:

По повод предстоящите промени и допълнения в Наредба № 11 от 20216 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците, с които се предоставя възможност на зрелостници, както и на лица, притежаващи диплома за средно образование, за целите на кандидатстването във висше училище по свое желание да положат изпит по учебен предмет, по който вече са положили успешно държавен зрелостен изпит върху учебното съдържание, предвидено за изучаване на същия вид подготовка е необходимо да се подаде заявление.

Заявления за допускане до полагане на изпита се подават в периода 24-26 април 2024 г. в СУ „Желязко Терпешев“.