Проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

By | 30.05.2024

СУ “Желязко Терпешев“ се включи в проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ Договор: BG05M2OP001-5.001-0001

В резултат от неговото изпълнение училището е получило 37 лаптопи и 19 таблети за ученици, 12 лаптопи за педагогически специалисти и 1 шкаф за съхранение и зареждане на лаптопи за обезпечение на образователния процес и провеждане на ефективно обучение на нуждаещите се ученици по време на ОРЕС. Повече информация относно проекта може да намерите тук.